Obchodní podmínky

Čl. I. - Smluvní strany

 1. Provozovatelem služeb (dále jen Provozovatel) je QB Software, s. r. o., Prostřední Poříčí 19, 679 62, IČ: 09324372, DIČ: CZ09324372. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118218.
 2. Zákazník (dále jen Zákazník) je jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která využívá služby Provozovatele na základě řádně uzavřené smlouvy.

Čl. II. - Vznik, zánik a trvání smlouvy

 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká nejčastěji objednávkou (dále jen Objednávka) některé z nabízených služeb Provozovatele formou webového formuláře na webu provozovatele, případně jinou formou.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo Objednávku odmítnout. Odmítnutím objednávky nevzniká smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
 3. Smlouva nabývá účinnosti dnem kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky. Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb, nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením smlouvy se Provozovatel a Zákazník zavazují k dodržování Smlouvy a veškerých dalších smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí objednávky zvolené služby Provozovatele Zákazníkem.
 4. Smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem zaniká dohodou smluvních stran, nebo jednostranným odstoupením ze strany Provozovatele v případě nesplnění povinností Zákazníka.
 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

Čl. III. - Předmět smlouvy

 1. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby dle aktuální nabídky služeb, která je k dispozici na webu leprikon.cz. Tedy zejména v oblasti webhostingu a technické podpory informačního systému Leprikón. Individulně je možné sjednat další doplňkové služby pro kompletní zajištění elektronické komunikace.

Čl. IV. - Cena, platební podmínky

 1. Cena služeb je vždy stanovena individuálně podle rozsahu poskytovaných služeb. Smluvní strany konstatují, že současně s Objednávkou a konkrétním zadáním sdělí Zákazník Provozovateli vždy fakturační období, v jakém bude konkrétní služba provozována.
 2. Cena za poskytování služeb je splatná dle zvoleného platebního období při objednávce. Zákazník uhradí cenu převodem na účet Provozovatele proti doručené výzvě k platbě. Splatnost výzvy k platbě je standardně stanovena na 14 dní, v případě změny objednávky lze s ohledem na expiraci služeb splatnost výzvy k platbě zkrátit.
 3. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků - zejména u plateb ze zahraničí). Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání prostřednictvím emailové pošty. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Je-li Zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části, je Provozovatel oprávněn přerušit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb, a to až do dne, kdy bude dlužná částka včetně příslušenství zaplacena.

Čl. V. - Povinnosti a práva Zákazníka

 1. Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 2. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne Provozovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání či sdělení potřebných údajů a podkladů a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.
 3. Zákazníkům není dovoleno nabízet nebo sdílet obsah:
  1. který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána
  2. kterým se porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva
  3. kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám
  4. který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, či hromadné pošty, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb subjektům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM, či hromadným rozesíláním pošty
  5. který nesouvisí s vlastní prezentací
  6. který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Provozovatele nebo případně jiných osob
  7. který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.)
  8. který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci
  9. který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele nebo jeho pracovníků
  10. který je vlastnictvím společnosti Provozovatele a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele
  11. který je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám
  12. který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem Provozovatele, přestože není oprávněným spolupracovníkem Provozovatele
  13. kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob
  14. který je v rozporu s dobrými mravy
  15. a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.

Čl. VI. - Povinnosti a práva Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje zprovoznit služby z akceptované Objednávky bez zbytečného odkladu v individuálně sjednané lhůtě.
 2. Provozovatel zajistí v maximální možné míře nepřetržitý provoz svých systémů a nabízených služeb.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Prozovovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje provést odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.
 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout technickou podporu pro Zákazníka. Rozsah poskytované podpory odpovídá rozsahu poskytovaných služeb.
 6. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník nebo Zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 7. Provozovatel má při zjištění porušení podmínek ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby, ukončit smluvní vztah s Zákazníkem, a zároveň má Provozovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem odeslání oznámení o odstoupení Zákazníkovi.
 8. Provozovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku činnosti správce systému Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.
 9. Provozovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb a škody vzniklé v důsledku přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení Provozovatele, v případě poruchy na zařízení dodavatelů Provozovatele (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálních serverů.
 10. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 11. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 12. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby a nebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 13. Provozovatel je oprávněn jednostraně měnit znění všeobecných obchodních podmínek.

Čl. VII. - Ochrana informací

 1. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Zákazníkovi způsobit škodu - zejména se Provozovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se Zákazníka. Provozovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných Zákazníkem nebo jeho Zákazníky a nahlížet do elektronické pošty Zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má Provozovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat Zákazníka je Provozovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit Zákazníkovi.
 2. Provozovatel dbá na to, aby při jeho činnosti nedocházelo k porušování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ani zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. VIII. - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2017 a nahrazují předešlé všeobecné obchodní podmínky.
 2. Právní vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.